Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά χρωμάτων και υλικών, για τις εκδηλώσεις και τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς, το ΗΑΑΔΕ και το Β’ ΚΔΑΠ Βόλου, στη λήξη του σχολικού έτους.

Βόλος: 2/6/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 6551/ΔΕ749

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Αγορά χρωμάτων και υλικών, για τις εκδηλώσεις και τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς, το ΗΑΑΔΕ και το Β’ ΚΔΑΠ Βόλου, στη λήξη του σχολικού έτους.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε αγορά χρωμάτων και υλικών (προμήθεια), για τις εκδηλώσεις και τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς, το ΗΑΑΔΕ και το Β’ ΚΔΑΠ Βόλου, στη λήξη του σχολικού έτους, µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά την αγορά χρωμάτων και υλικών (προμήθεια), για τις εκδηλώσεις και τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στη λήξη του σχολικού έτους. Προσφορές γίνονται δεκτές από την 2/6/2017 ημέρα Παρασκευή έως την 7/6/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µ.µ, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη «Προσφορά για την αγορά χρωμάτων και υλικών (προμήθεια), για τις εκδηλώσεις και τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στη λήξη του σχολικού έτους», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την αγορά χρωμάτων και υλικών (προμήθεια), για τις εκδηλώσεις και τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στη λήξη του σχολικού έτους, που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ µε το Φ.Π.Α (προμήθεια). Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των χρωμάτων και υλικών.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
  2. Προσφορά θα είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
  3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
  5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ