Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά ειδών οικιακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών.

Βόλος: 19/6/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 7463/ΔΕ944

Δαπάνη: Αγορά ειδών οικιακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών Αγχιάλου και Αριάδνη.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην αγορά (προμήθεια) ειδών οικιακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών Αγχιάλου και Αριάδνη, µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την αγορά (προμήθεια) ειδών οικιακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών Αγχιάλου και Αριάδνη που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 273,79  ευρώ µε το Φ.Π.Α.. Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο του οικιακού εξοπλισμού. Προσφορές γίνονται δεκτές από την 19/6/2017 ημέρα Δευτέρα έως την 21/6/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µ.µ, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη «Προσφορά για την αγορά ειδών οικιακού εξοπλισμού», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως και Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421040740.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  1. Κατάθεση οικονομικής προσφοράς, των συμμετεχόντων, σε κλειστό φάκελο με παράδοση στην Υπηρεσία.
  2. Προσφορά σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
  3. Προσφορά αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  4. Προσφορά με ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
  5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς εδώ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τελευταία Νέα
Δημοσίευση 05/12/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες επανεγκατάστασης ενός κλιματιστικού στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου μετά από βανδαλισμούς που υπέστη η εξωτερική μονάδα και το σύστημα σωληνώσεων της. Δημοσίευση 05/12/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια πολυμηχανημάτων – φωτοτυπικών για την κάλυψη των αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, στα πλαίσια της ψηφιακής αναβάθμισης, για το έτος 2023. Δημοσίευση 05/12/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια χρωμάτων ζωγραφικής για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των τμημάτων Κεραμικής, Ζωγραφικής και Δημιουργικής Απασχόλησης, του Β ΚΔΑΠ Βόλου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ