Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας, για την παιδική βιβλιοθήκη, στο Β’ ΚΔΑΠ Βόλου και στο Στέκι Πολυμέρη.

Βόλος: 1/6/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 6498/ΔΕ742

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Αγορά βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας, για την παιδική βιβλιοθήκη, στο Β’ ΚΔΑΠ Βόλου και στο Στέκι Πολυμέρη.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην αγορά βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας, για την παιδική βιβλιοθήκη, στο Β’ ΚΔΑΠ Βόλου και στο Στέκι Πολυμέρη, µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά την αγορά βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας (προμήθεια), για την παιδική βιβλιοθήκη, στο Β’ ΚΔΑΠ Βόλου και στο Στέκι Πολυμέρη. Προσφορές γίνονται δεκτές από την 1/6/2017 ημέρα Πέμπτη έως την 6/6/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης  του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη «Αγορά βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας, για την παιδική βιβλιοθήκη, στο Β’ ΚΔΑΠ Βόλου και στο Στέκι Πολυμέρη», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την αγορά βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας (προμήθεια), για την παιδική βιβλιοθήκη, στο Β’ ΚΔΑΠ Βόλου και στο Στέκι Πολυμέρη, που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 1.040 ευρώ µε το Φ.Π.Α.. Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
  2. Προσφορά σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
  3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
  5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
  6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς εδώ

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ