Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ασφάλιση του προσωπικού, των φιλοξενούμενων παιδιών, των κτιρίων και του περιεχομένου όλων των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..

Βόλος: 5/5/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 5222/ΔΕ618

 

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Ασφάλιση του προσωπικού, των φιλοξενούμενων παιδιών, των κτιρίων και του περιεχομένου όλων των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ασφάλιση των κτιρίων (8), του προσωπικού, των φιλοξενούμενων παιδιών και του περιεχομένου (παροχή) όλων των δομών της, µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών, για ένα έτος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
 3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 4. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά την ασφάλιση των κτιρίων (8), του προσωπικού, των φιλοξενούμενων παιδιών και του περιεχομένου όλων των δομών της, για ένα έτος. Προσφορές γίνονται δεκτές από την 19/5/2017 ημέρα Παρασκευή έως την 25/5/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 µ.µ, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης  του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη «Ασφάλιση των κτιρίων, του προσωπικού, των φιλοξενούμενων παιδιών και του περιεχομένου όλων των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421040740.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ασφάλιση των κτιρίων (8), του προσωπικού, των φιλοξενούμενων παιδιών, και του περιεχομένου όλων των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 2.440,00 ευρώ. Αναλυτικά, ασφάλιστρα ακινήτων 970,00 ευρώ, ασφάλιστρα περιεχομένου ακινήτων 500,00 ευρώ, ασφάλιστρα προσωπικού και παιδιών 970,00 ευρώ. Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι η χαμηλότερη τιμή σε όλες τις  βασικές καλύψεις. Οι προσφορές θα αναλύουν ξεχωριστά την ασφάλιση του προσωπικού – παιδιών, των κτιρίων και του περιεχομένου των κτιρίων.

Οι Δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι 12 Παιδικοί Σταθμοί, Στέκι Πολυμέρη, Β ΚΔΑΠ Βόλου, Τμήμα Απογευματινής Απασχόλησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, Κοινωνική Υπηρεσία. Αναλυτική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των κτιρίων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τον αριθμό του προσωπικού και των παιδιών, θα δοθεί από την υπηρεσία μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η διάρκεια της ασφάλισης είναι 1 έτος.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
 6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς εδώ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ