Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά έκθεσης φωτογραφίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                   Βόλος 10/8/2018

Ν. Π. Δ. Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                    

Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ                                         Αριθ. πρωτ:      10881/477 ΔΑΜΒ

Μικρασιατών 81, ΤΚ 38333

Τηλ. 2421021664, 2421039644                                                                           

fax 2421022927                           

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Θέμα: Μεταφορά έκθεσης φωτογραφίας

 

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου  ανακοινώνει ότι θα προβεί σε μεταφορά της έκθεσης φωτογραφίας «Δημήτρης Λέτσιος, ένα πορτρέτο του Βόλου» από τον Βόλο στη Θεσσαλονίκη  [αρ. αποφ. Δ.Σ. 107/2018] µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:

 

  1. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς που επισυνάπτονται.

Η πρόσκληση αφορά τη μεταφορά της έκθεσης φωτογραφίας «Δημήτρης Λέτσιος, ένα πορτρέτο του Βόλου» από τον Βόλο στη Θεσσαλονίκη. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τις 21 Αυγούστου 2018 ηµέρα  Τρίτη και ώρα: 12:00 µ.µ, στη ∆/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: «Προσφορά για μεταφορά έκθεσης φωτογραφίας», στη ∆/νση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ. 2421039644.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για τη «μεταφορά έκθεσης φωτογραφίας» που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 372 € µε Φ.Π.Α.

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι :

 

 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
2 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής Χ

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 

  1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
  2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  3. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
  4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

 

Η κατακύρωση  θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΙΓΛΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ


                 

 Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

 

                                                                                        

 

 

 

   


 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ