Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας φύλαξης κτιρίων της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλ

Βόλος 2/9/2022
Αριθ. Πρωτ.: 11529/354ΔΑΜΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: παροχή υπηρεσίας φύλαξης κτιρίων της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου  ανακοινώνει ότι θα προβεί σε παροχή υπηρεσίας φύλαξης κτιρίων της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς που επισυνάπτονται.

Η πρόσκληση αφορά την παροχή υπηρεσίας φύλαξης κτιρίων της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για το χρονικό διάστημα από 15-9-2022 έως 14-9-2023. Προσφορές γίνονται δεκτές  μέχρι Τετάρτη 7/9/2022 και ώρα 1 μ.μ. α) σε κλειστό φάκελο στη ∆/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: «Προσφορά για παροχή υπηρεσίας φύλαξης κτιρίων της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου», στη ∆/νση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ. 2421039644  β) ηλεκτρονικά στο email: volosmuseums@doepap.gr.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης  που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 1041,60 € µε Φ.Π.Α.

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση συνολικής τιμής.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  1. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  2. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
  3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση  θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

Η προϊσταμένη της Δ/νσης

Αίγλη Δημόγλου

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ