Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας σε όλες τις δομές της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών

Βόλος 18/7/2019

Αρ. Πρωτ. 9815/324ΔΑΜΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας σε όλες τις δομές της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών.

Η Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας σε όλες τις δομές της Διεύθυνσης, µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας σε όλες τις δομές της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών. Προσφορές γίνονται δεκτές  έως τις 25/07/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 µ.µ, στα γραφεία της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη «Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας σε όλες τις δομές της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών», στη διεύθυνση Μικρασιατών 81, Κτήριο Σπίρερ Τ.Κ. 38333. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421029878.

Για αναλυτικές πληροφορίες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Πληροφορίες Δαπάνης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό  και το Πρότυπο Προσφοράς κατεβάστε το αρχείο εδώ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ