Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξωτερικής μπαταρίας παροχής ρεύματος (UPS)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                   

Ν. Π. Δ. Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                             

Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ                                                                        

Μικρασιατών 81, ΤΚ 38333

Τηλ. 2421021664, 2421039644                                                                           

fax 2421022927                           

 

 

Βόλος 13/7/2018

 Αρ. Πρωτ.:  9686/451

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Θέμα: Προμήθεια εξωτερικής μπαταρίας παροχής ρεύματος (UPS)

 

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου  ανακοινώνει ότι θα προβεί σε προμήθεια εξωτερικής μπαταρίας παροχής ρεύματος (UPS) µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:

 

  1. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς που επισυνάπτονται.

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια εξωτερικής μπαταρίας παροχής ρεύματος (UPS). Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τις 20 Ιουλίου 2018 ηµέρα  Παρασκευή και ώρα: 12:00 µ.µ, στη ∆/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: «Προσφορά για προμήθεια εξωτερικής μπαταρίας παροχής ρεύματος (UPS)», στη ∆/νση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ. 2421039644.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «προμήθεια εξωτερικής μπαταρίας παροχής ρεύματος (UPS)» που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 297,60 € µε Φ.Π.Α.

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι :

 

 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
2 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής Χ

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 

  1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
  2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  3. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
  4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

 

Η κατακύρωση  θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΙΓΛΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ


                

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ