Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών γκράφιτι για την πραγματοποίηση δράσης στο Μουσείο Πόλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Προμήθεια υλικών γκράφιτι για την πραγματοποίηση δράσης στο Μουσείο Πόλης

 

Η Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί  σε «Προμήθεια υλικών γκράφιτι για την πραγματοποίηση δράσης στο Μουσείο Πόλης», µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. Την απόφαση Δ.Σ. με αρ. πρωτ 627/8-5-2019 και ΑΔΑ: ΩΙΑΒΟΚ6Υ-ΞΑΜ για τη συνέχιση της τοιχογραφίας  στον τοίχο του ΟΣΕ απέναντι από το Μουσείο Πόλης από την ομάδα URBAN ACT
  5. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

 

Η πρόσκληση αφορά «Προμήθεια υλικών γκράφιτι για την πραγματοποίηση δράσης στο Μουσείο Πόλης». Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 29/5/2019, ημέρα Τετάρτη, έως τις 3/6/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 µ.µ, στα γραφεία της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη «Προμήθεια υλικών γκράφιτι για την πραγματοποίηση δράσης στο Μουσείο Πόλης», στη διεύθυνση Μικρασιατών 81, Κτήριο Σπίρερ, Τ.Κ. 38333. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421039644, 2421029878.

κατεβάστε τις προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ