Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Συντήρηση και βάψιμο ξύλινων κουφωμάτων και παντζουριών Αρχοντικού Ζαφειρίου”

Βόλος 16-6-2022
Αριθ. Πρωτ.: 7687/215ΔΑΜΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Μικρασιατών 81, ΤΚ 38333
Πληροφορίες: Σουλακούδης Γεώργιος
Τηλέφωνο : 2421029878
Fax : 2421022927
Ε-mail : volosmuseums@doepap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: Συντήρηση και βάψιμο ξύλινων κουφωμάτων και παντζουριών Αρχοντικού Ζαφειρίου
Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συντήρηση και βάψιμο ξύλινων κουφωμάτων και παντζουριών Αρχοντικού Ζαφειρίου µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:
1. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
4. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς που επισυνάπτονται.
Η πρόσκληση αφορά στην παροχή υπηρεσίας συντήρησης και βαψίματος ξύλινων κουφωμάτων και παντζουριών του Αρχοντικού Ζαφειρίου. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 2022 και ώρα:12:00 µ.µ, στη ∆/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: «Προσφορά για τη συντήρηση και βάψιμο ξύλινων κουφωμάτων και παντζουριών Αρχοντικού Ζαφειρίου», στη ∆/νση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ. 2421039644.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «παροχής υπηρεσίας συντήρησης και βαψίματος ξύλινων κουφωμάτων και παντζουριών του Αρχοντικού Ζαφειρίου» που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 2.876,80 € µε Φ.Π.Α. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιµή.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. Η οικονοµική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα
Η κατακύρωση θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ