Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τεχνικό έλεγχο σχολικού λεωφορείου ΚΗΙ 8471.

Βόλος: 26/4/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 4891/ΔΕ568

 

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Τεχνικός έλεγχος σχολικού λεωφορείου ΚΗΙ 8471.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε τεχνικό έλεγχο σχολικού λεωφορείου ΚΗΙ 8471 (παροχή υπηρεσιών) µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά τον τεχνικό έλεγχο σχολικού λεωφορείου ΚΗΙ 8471  (παροχή υπηρεσιών). Προσφορές γίνονται δεκτές από την 18/5/2017, ημέρα Πέμπτη, έως την 22/5/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης  του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη «Προσφορά για τον τεχνικό έλεγχο σχολικού λεωφορείου ΚΗΙ 8471», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στo τηλέφωνo 2421040740.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης για τον τεχνικό έλεγχο σχολικού λεωφορείου ΚΗΙ 8471 που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 75 ευρώ µε το Φ.Π.Α. Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
  3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
  5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς εδώ

 

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ