Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά της έκθεσης «Βόλος –Νέα Ιωνία: τόσο μακριά, τόσο κοντά»

 Βόλος  20.9.2018

Αρ. Πρωτ.:12056/501

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                  

Ν. Π. Δ. Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                        

Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ                                                                        

Μικρασιατών 81, ΤΚ 38333

Τηλ. 2421021664, 2421039644                                                                           

fax 2421022927                           

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Θέμα: Μεταφορά της έκθεσης «Βόλος –Νέα Ιωνία: τόσο μακριά, τόσο κοντά»

 

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου  ανακοινώνει ότι θα προβεί σε μεταφορά της έκθεσης «Βόλος –Νέα Ιωνία: τόσο μακριά, τόσο κοντά» από το Μουσείο Πόλης, Φερών 17 σε αποθήκη στην οδό Βλαχάβα – Γαζή µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:

 

  1. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς που επισυνάπτονται.

Η πρόσκληση αφορά τη μεταφορά της έκθεσης«Βόλος –Νέα Ιωνία: τόσο μακριά, τόσο κοντά» εντός του Βόλου. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τις  25/9/2018 ηµέρα  Tρίτη και ώρα: 12:00 µ.µ, στη ∆/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: «Προσφορά για μεταφορά της έκθεσης «Βόλος –Νέα Ιωνία: τόσο μακριά, τόσο κοντά»», στη ∆/νση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ. 2421039644.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για τη «μεταφορά έκθεσης» που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 620 € µε Φ.Π.Α.

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι :

 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
2 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής Χ

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 

  1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
  2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  3. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
  4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

 

Η κατακύρωση  θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ             

ΑΙΓΛΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ


             

 Για τις τεχνικές προδιαγραφές, τον προϋπολογισμό και το έντυπο προσφοράς πατήστε εδώ

 

                                                                               

 

 

 

   

 

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ