Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : ” Υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης και μικροβιοκτονίας στις δομές του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, για το έτος 2022″.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Αριθμ.Πρωτ.:7890/1191

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                      Ημερομηνία: 21/06/2022

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

– ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

ΤΗΛ.: 2421-0-91196

Email: promithies.doepap@gmail.com

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΡΟΝΤΟΣ

Το Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου  προκειμένου να προβεί στην πραγματοποίηση εργασιών απολύμανσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης και μικροβιοκτονίας σε δομές, κτίρια και εγκαταστάσεις σας προσκαλεί όπως καταθέσετε σχετική οικονομική προσφορά:

Α. Υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης και μικροβιοκτονίας σε όλες τις δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, για το έτος 2022, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Οδηγοί ορθής Υγιεινής  Πρακτικής  του ΕΦΕΤ, υπ. αριθμ. 515/21-12-2015 και  1η έκδοση, Ιούλιος 2019).

Β. Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και μικροβιοκτονίας για τις ανάγκες του κτιρίου του Μεταξουργείου έκτασης 800 τ.μ, όπου στεγάζονται τα γραφεία των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, για το έτος 2022.

Γ. Υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης και μικροβιοκτονίας σε όλες τις δομές της Διεύθυνσης Αθλητισμού, για το έτος 2022, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την κάλυψη της δαπάνης της εν λόγω εργασίας συνολικού προϋπολογισμού 6.150,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του τρέχοντος οικονομικού έτους ( αριθμ. 365/23-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού € 2.201,00 σε βάρος του Κ.Α.: 15-6261.200, την αριθμ. 403/14-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού € 499,94 σε βάρος του Κ.Α.: 15-6261.100 και  την αριθμ. 410/15-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού € 3.450,00 σε βάρος του Κ.Α.: 15-6262.400.

Προσφορές γίνονται δεκτές από την Τρίτη 21/06/2022 έως την Δευτέρα 27/06/2022, είτε ηλεκτρονικά στο promithies.doepap@gmail.com είτε σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, µε την ένδειξη «Υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης και μικροβιοκτονίας στις δομές του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, για το έτος 2022» στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091196. Ο κλειστός φάκελος με την προσφορά θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας σας, τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της και θα πρέπει να πρωτοκολληθεί στο Πρωτόκολλο του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική

διαδικασία

γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  για συμμετοχή σε διαγωνιστική

διαδικασία

δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

Τα πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

ε) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι:

  • Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους των

Τεχνικών αιτημάτων, αναφορικά με την αντιμετώπιση της

υπηρεσίας απολύμανσης

  • Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο www.doepap.gr τα τρία (3) Τεκμηριωμένα – Πρωτογενή  Αιτήματα Δαπανών (τα οποία περιέχουν πληροφορίες για την δαπάνη, τεχνικές προδιαγραφές κ.α) και το  Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αρχεία pdf.

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο των τριών Τεκμηριωμένων – Πρωτογενών Αιτημάτων Δαπανών (υπηρεσία) και θα συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας (εφόσον συμμετέχει εταιρία).

Η οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα απορρίπτεται.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η  Προϊσταμένη

της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών

 Υπηρεσιών

    

        Αποστολίδου Σοφία

1. Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές αίτημα Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών

2. Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές αίτημα  Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

3. Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές αίτημα Διεύθυνσης Αθλητισμού

4. Πρότυπο Έγγραφο Προσφοράς

5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ