Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τις εργασίες επισκευής ανακατασκευής υδραυλικού ανελκυστήρα του κλειστού γυμναστηρίου Βάκης Παρασκευόπουλος.

Βόλος: 16-12-2020

Αρ. Πρωτ:  20126/Γ.ΠΡ. 4091

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για τις εργασίες επισκευής/ανακατασκευής υδραυλικού ανελκυστήρα του κλειστού γυμναστηρίου ¨Βάκης Παρασκευόπουλος¨ της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, για τη βελτίωση της λειτουργίας και ασφάλειας αυτoύ.

Σας επισυνάπτουμε συνημμένα: α) το υπ.αριθμ. 19801/Δ.Α.2665/10-12-2020 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Αθλητισμού με τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ναανέρχεται στο ποσό των 4.588,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%  β) το πρότυπο έντυπο προσφοράς γ)δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής,

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι «Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων)». Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) το φυσικό πρόσωπο
β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.,

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότηταςγια συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία και

Επιπλέον, να μας προσκομίσετε και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Πρότυπο έγγραφο προφοράς και  με τα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έως την Παρασκευή 18-12-2020  στις 12:00 μμ είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, β) στο Εmail μας : promithies.doepap@gmail.com.

Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).

Ο κλειστός φάκελος με την προσφορά θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας σας, τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της και θα πρέπει να πρωτοκολληθεί στο Πρωτόκολλο του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

 Πέτρος Κρανιάς

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ