Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) καρεκλών γραφείου τροχήλατες για το νεοσύστατο γραφείο Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Μεταξουργείου Βόλου.

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την προμήθεια δύο (2)  καρεκλών γραφείου τροχήλατες για την κάλυψη αναγκών του νεοσύστατου γραφείου Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Μεταξουργείου Βόλου.

Σας επισυνάπτουμε συνημμένα το υπ.αριθμ. 14994/25-09-2020 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 198,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο έγγραφο προφοράς από την Παρασκευή 25/09/2020 έως την Τρίτη 29/09/2020 και ώρα 12:00 μ.μ είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, β) στο Εmail μας : promithies.doepap@gmail.com.

Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).

Ο κλειστός φάκελος με την προσφορά θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας σας, τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της και θα πρέπει να πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196.

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Πέτρος Κρανιάς

Κατεβάστε εδώ : Τεκμηριωμένο αίτημα και το Πρότυπο έγγραφο προσφοράς

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ