Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλειδαριών, κυλίνδρων, λουκέτων και κλειδιών, εξαιτίας της φθοράς καθώς και μη καλής λειτουργίας αυτών με την πάροδο του χρόνου, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ε.Α.Κ. (κολυμβητήριο, σκοπευτήριο), του τμήματος υπολοίπων αθλητικών κέντρων (κλειστό γυμναστήριο Β.Παρασκευόπουλος, Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Χιλιαδούς, κλειστό γυμναστήριο Καραγάτς, κλειστό γυμναστήριο Αγριάς, Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης), καθώς και του τμήματος αθλητικών εγκαταστάσεων της Νέας Ιωνίας (κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο, Βασδέκειο Αθλητικό Κέντρο, ξενώνες αθλητών) της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Διεύθυνση Διοικ. & Οικονομ. Υπηρεσιών
Αρ.Πρ. : 2646 / 491
Ημ.Πρ. : 04/03/2022

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την προμήθεια κλειδαριών, κυλίνδρων, λουκέτων και κλειδιών, εξαιτίας της φθοράς καθώς και μη καλής λειτουργίας αυτών με την πάροδο του χρόνου, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ε.Α.Κ. (κολυμβητήριο, σκοπευτήριο), του τμήματος υπολοίπων αθλητικών κέντρων (κλειστό γυμναστήριο Β.Παρασκευόπουλος, Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Χιλιαδούς, κλειστό γυμναστήριο Καραγάτς, κλειστό γυμναστήριο Αγριάς, Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης), καθώς και του τμήματος αθλητικών εγκαταστάσεων της Νέας Ιωνίας (κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο, Βασδέκειο Αθλητικό Κέντρο, ξενώνες αθλητών) της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου
Σας επισυνάπτουμε συνημμένα: α) το υπ.αριθμ. 2618 / 385 / 03-03-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Αθλητισμού με τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 1.098,49 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. β) το πρότυπο έντυπο προσφοράς γ) δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την Πέμπτη 10/3/2022 και ώρα 14:00μμ, είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, β)στοemail μας : d.lefkas@doepap.gr
Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής.
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ