Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο :«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, χαρτικών και απορρυπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των Γραφείων του Μεταξουργείου όλων των Δ/νσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    

ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

(Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ημερομηνία :24/11/2022

Αριθμ.Πρωτ.:15792/ΓΠ2764

Ταχ. Διεύθυνση: Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως

Ταχ. Κώδικας: 38446

Τηλέφωνο: 24210 – 91196

Email: promithies.doepap@gmail.com

                            ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

               Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, χαρτικών και απορρυπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των Γραφείων του Μεταξουργείου όλων των Δ/νσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου». Σας επισυνάπτουμε συνημμένα: α) το υπ. αριθμ. πρωτ.: 15750/24-11-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών με τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 482,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, β) το πρότυπο έντυπο προσφοράς, γ) δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την Τρίτη 29/11/2022 και ώρα 12:00μμ, είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, είτε β) στο email : promithies.doepap@gmail.com. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196.

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Πρότυπο έγγραφο προσφοράς
  3. Τεκμηριωμένο αίτημα δαπάνης
  4. Δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ