Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μικρού ψυγείου για το Μουσείο Πόλης

Βόλος  17/5/2022
  Αριθ. Πρωτ.: 5797/170ΔΑΜΒ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: προμήθεια μικρού ψυγείου για Μουσείο Πόλης

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου  ανακοινώνει ότι θα προβεί σε προμήθεια μικρού ψυγείου για το Μουσείο Πόλης µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς που επισυνάπτονται.

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια μικρού ψυγείου για το Μουσείο Πόλης. Προσφορές γίνονται δεκτές  μέχρι τις 20 Μαΐου ηµέρα  Παρασκευή και ώρα: 11:00 π.µ, α) σε κλειστό φάκελο στη ∆/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: «Προσφορά για προμήθεια μικρού ψυγείου για το Μουσείο Πόλης», στη ∆/νση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ. 2421039644 β) ηλεκτρονικά στο email: volosmuseums@doepap.gr.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης  που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 180,00 € µε Φ.Π.Α.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ