Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών αντικατάστασης καμένων λαμπτήρων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα γραφεία της Διοίκησης της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών

Βόλος  28/9/2022
Αριθ. Πρωτ.: 12731/402ΔΑΜΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ  ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Μικρασιατών 81, ΤΚ 38333
Πληροφορίες: Σουλακούδης Γεώργιος
Τηλέφωνο : 2421029878
Fax: 2421022927
Ε-mail: volosmuseums@doepap.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών αντικατάστασης καμένων λαμπτήρων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα γραφεία της Διοίκησης της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών

 

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου  ανακοινώνει ότι θα προβεί σε παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών αντικατάστασης καμένων λαμπτήρων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα γραφεία της Διοίκησης µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς που επισυνάπτονται.

Η πρόσκληση αφορά την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών αντικατάστασης καμένων λαμπτήρων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα γραφεία της Διοίκησης της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών. Προσφορές γίνονται δεκτές  μέχρι Παρασκευή 30/9/2022 και ώρα 13:00 σε κλειστό φάκελο στη ∆/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: «Προσφορά για παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών αντικατάστασης καμένων λαμπτήρων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα γραφεία της Διοίκησης της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου», στη ∆/νση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ. 2421039644 .

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης  που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 248,00 € µε Φ.Π.Α.

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση συνολικής τιμής.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  1. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  2. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
  3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση  θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

 

Η προϊσταμένη της Δ/νσης

Αίγλη Δημόγλου

Μπορείτε να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ