Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την περιοδική έκθεση του Μουσείου Πόλης «Μετακίνηση ΙΙ, αναπαραστάσεις με αφορμή τους μικρασιάτες πρόσφυγες»

Βόλος  28/9/2022
Αριθ. Πρωτ.: 12730/401ΔΑΜΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ  ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Μικρασιατών 81, ΤΚ 38333
Πληροφορίες: Σουλακούδης Γεώργιος
Τηλέφωνο : 2421029878
Fax     : 2421022927
Ε-mail  : volosmuseums@doepap.gr  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την περιοδική έκθεση του Μουσείου Πόλης «Μετακίνηση ΙΙ, αναπαραστάσεις με αφορμή τους μικρασιάτες πρόσφυγες»

 

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου  ανακοινώνει ότι θα προβεί σε προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την περιοδική έκθεση του Μουσείου Πόλης «Μετακίνηση ΙΙ, αναπαραστάσεις με αφορμή τους μικρασιάτες πρόσφυγες» της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς που επισυνάπτονται.

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον χώρο εκθέσεων του Μουσείου Πόλης της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Προσφορές γίνονται δεκτές  μέχρι Παρασκευή 30/9/2022 και ώρα 13:00  σε κλειστό φάκελο στη ∆/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: «Προσφορά προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την περιοδική έκθεση του Μουσείου Πόλης «Μετακίνηση ΙΙ, αναπαραστάσεις με αφορμή τους μικρασιάτες πρόσφυγες»», στη ∆/νση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ. 2421039644.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης  που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 1.538,84 € µε Φ.Π.Α.

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση συνολικής τιμής.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  1. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  2. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
  3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση  θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

 

Η προϊσταμένη της Δ/νσης
Αίγλη Δημόγλου

Μπορείτε να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ