Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων λογοτύπου για την προβολή του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»
ΤΜΗΜΑ        : Προγραμματισμού                                               

Ταχ. Δ/νση     : ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΕ ΣΤΑΔΙΟΥ, Τ.Κ : 38446

Πληροφορίες : Κασσίδης Χρήστος                                      

Τηλ./Φαξ   : 24210-37362
email: programdoepap@yahoo.gr

 

 

 Βόλος 5/9/2014

 

Αριθμ. Πρωτ.: 7230

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων λογοτύπου για την προβολή του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

Α. Σκοπός της διαδικασίας

Ο «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» , καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη δημιουργία λογότυπου με σκοπό την προβολή και σε βάθος χρόνου την καθιέρωση του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»  στους τομείς  :

Ø      Εκπαίδευσης

Ø      Αθλητισμού

Ø      Πολιτισμού

Ø      Πολιτιστικής κληρονομιάς

Β. Δικαίωμα συμμετοχής

Η πρόσκληση είναι ανοικτή για όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής.

Γ. Μήνυμα λογοτύπου

Ο λογότυπος θα πρέπει να λειτουργεί ως σύμβολο που αντανακλά τις αξίες του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., όπως:

Ø       Αξιοκρατία

Ø       Δημοκρατία

Ø       Σεβασμός στο Περιβάλλον

Ø       Σεβασμός στον Πολίτη

Ø       Σεβασμός στους Οικονομικούς όρους

Ø       Κοινωνική Αλληλεγγύη  

Ø       Διαφάνεια

Ο λογότυπος θα πρέπει να αποτελείται από εικαστικό και λεκτικό μέρος (slogan). Η πρωτοτυπία της σύλληψης θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Δ. Χρήση του λογοτύπου – Προδιαγραφές

Ο λογότυπος θα χρησιμοποιηθεί σε πάσης φύσεως δραστηριότητες προβολής και προώθησης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., εντός και εκτός Ελλάδας, σε ενημερωτικά έντυπα, προωθητικό υλικό και εκδηλώσεις, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και ιστοσελίδες και γενικότερα στις σχετικές δράσεις του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων και συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) των προτάσεων λογότυπου που θα υποβληθούν ανήκουν στους δημιουργούς τους. Τα πνευματικά δικαιώματα του νικητήριου λογοτύπου που θα επιλεγεί, μεταφέρονται αυτόματα, ως πνευματική ιδιοκτησία στον Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Ο λογότυπος θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

§ Να είναι πρωτότυπος και μοναδικός.

§ Να είναι εύληπτος, αναγνωρίσιμος και εύκολα απομνημονεύσιμος.

§ Να είναι λειτουργικός, δηλαδή να είναι ευδιάκριτος και να λειτουργεί αποτελεσματικά σε μικρή και σε μεγάλη κλίμακα μεγέθους, να μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε μέσο (έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλο), καθώς επίσης και να μπορεί να αποδοθεί τόσο έγχρωμα όσο και ασπρόμαυρα.

§ Να αποτελείται από εικαστικό και λεκτικό μέρος (slogan) και να διατίθεται στην ελληνική και στην ξενόγλωσση (αγγλική) εκδοχή του, καθώς και να υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κριθεί σκόπιμο.

§ Να μπορεί να απεικονίζεται μαζί και ανεξάρτητα με το slogan.

Ε. Όροι υποβολής

Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των λογότυπων θα είναι πλήρως ηλεκτρονική, για λόγους μείωσης δαπανών και ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την πρότασή του για τον λογότυπο, μαζί με το συμπληρωμένο Έντυπο Συμμετοχής (επισυνάπτεται στο τέλος του εγγράφου), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

programdoepap@yahoo.gr

Ο τίτλος του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναφέρει τα εξής:

«ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. <Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Νομικού Προσώπου>»

Το ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε πρόταση θα πρέπει να επισυνάπτεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Ο προτεινόμενος λογότυπος θα πρέπει να υποβάλλεται σε δύο μορφές:

1. Αρχείο εικόνας (bitmap) τύπου .tiff, .jpg ή .png, σε ανάλυση 300dpi

2. Αρχείο διανυσματικό (vector) τύπου .eps, .svg ή .ai

σε διάσταση A4, σε έγχρωμη και σε ασπρόμαυρη εκδοχή καθώς και με ή άνευ slogan, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Για την καλύτερη υποστήριξη της κάθε πρότασης, μπορεί αυτή να συνοδεύεται προαιρετικά από αναλυτικό εγχειρίδιο προδιαγραφών χρήσης προτεινόμενου λογοτύπου (οδηγό εφαρμογής) σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .ppt κλπ), στο οποίο να παρουσιάζεται αναλυτικά το δημιουργικό σκεπτικό εικαστικού και λεκτικού, ο χρωμότυπος, καθώς και να τεκμηριώνεται ο προτεινόμενος λογότυπος με οδηγίες ορθής χρήσης και με παραδείγματα εφαρμογής σε διάφορα μέσα (έντυπα, ηλεκτρονικά και άλλα).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι 2 προτάσεις, αρκεί να αποσταλούν στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να διακρίνονται σαφώς ως Α πρόταση και Β πρόταση.

Στο Έντυπο Συμμετοχής του δημιουργού στη διαδικασία, το οποίο συνοδεύει υποχρεωτικά τις υποβαλλόμενες προτάσεις, περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

– Τα στοιχεία του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων επί των σχεδίων.

– Το δημιουργικό σκεπτικό της κάθε υποβαλλόμενης πρότασης.

– Η πλήρης αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης από τον συμμετέχοντα και δήλωση ότι το αποσταλμένο σχέδιο είναι πρωτότυπο και δεν καταπατούνται πνευματικά δικαιώματα (copyright) τρίτων.

Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., εφόσον λάβει εμπρόθεσμα το ηλεκτρονικό μήνυμα, το αρχειοθετεί ηλεκτρονικά και αποστέλλει στον αποστολέα τον αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής.

ΣΤ. Αξιολόγηση προτάσεων

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου . Η πρόταση που θα επιλεγεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να καλύπτει τις παραπάνω προδιαγραφές των παραγράφων Α,Β,Γ,Δ,Ε  του παρόντος κειμένου. Η ανακοίνωση της τελικής επιλογής γίνεται εγγράφως προς τους επιλεγέντες από την Επιτροπή Αξιολόγησης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Ο δημιουργός του λογοτύπου που θα επιλεγεί παραχωρεί ανεπιφύλακτα  στο διηνεκές το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης αυτού.

Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν δεσμεύεται για την τελική επιλογή και δικαιούται να προβεί στην επιλογή, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Επίσης, διατηρεί αζημίως γι’ αυτήν και κατά την ελεύθερη κρίσης της, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα μη χρήσης ή μη εφαρμογής της πρότασης που έχει επιλεγεί.

Ζ. Ημερομηνία υποβολής προτάσεων

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται η 23/9/2014 και ώρα 13:00 (ώρα λήψης από την Υπηρεσία του ηλεκτρονικού μηνύματος).

Η. Αμοιβή

Η αμοιβή για το νικητήριο λογότυπο που θα επιλεγεί, ορίζεται στο χρηματικό ποσό των 1500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών κρατήσεων). Το ποσό θα αποδοθεί στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζεται ως ο δημιουργός και κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί του σχεδίου στο υποβαλλόμενο Έντυπο Συμμετοχής. Τιμητικές διακρίσεις θα αποδοθούν στις 2 επιλαχούσες προτάσεις.

Θ. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση:

programdoepap@yahoo.gr

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος

του Τμήματος Προγραμματισμού

του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δήμου Βόλου

Κασσίδης Χρήστος

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ