Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή – συντήρηση του τρακτέρ μάρκας Husqvarna, της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία των γηπέδων ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα

Διεύθυνση Διοικ. & Οικονομ. Υπηρεσιών
Αρ.Πρ. : 7058 / 1055
Ημ.Πρ. : 07/06/2022

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και
επισκευή – συντήρηση του τρακτέρ μάρκας Husqvarna, της Διεύθυνσης Αθλητισμού του
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία
των γηπέδων ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα»
Σας επισυνάπτουμε συνημμένα: α) το υπ.αριθμ. 7037/07-6-2022 Τεκμηριωμένο
αίτημα της Διεύθυνσης Αθλητισμού με τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης και με
τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 477,4 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. β) το πρότυπο έντυπο προσφοράς γ) δήλωση
ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την
Παρασκευή 10-6-2022 και ώρα 12:00μμ, είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία
της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών)
Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, β) στο email : d.lefkas@doepap.gr
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής
Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η
προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο
επικοινωνίας 2421091196

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Σοφία Αποστολίδου

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ