Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ :Προμήθεια αθλητικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων γυμναστικής ενηλίκων, της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου

Αριθ. Πρωτ. 16987/2172
Ημερομ. 13-12-2022

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την προμήθεια αθλητικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων γυμναστικής ενηλίκων, της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου
Σας επισυνάπτουμε συνημμένα: α) το υπ.αριθμ. 16967/12-12-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Αθλητισμού με τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 495,97 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. β) το πρότυπο έντυπο προσφορά γ) δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την Πέμπτη 15/12/2022 στις 12:00μμ σε: α) κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως ή β) στο email μας : d.lefkas@doepap.gr
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και όχι για ένα ή περισσότερα προς προμήθεια είδη.
Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Σοφία Αποστολίδου

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ