Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : Προμήθεια διαφόρων υλικών προκειμένου να αποκατασταθούν υφιστάμενες βλάβες του κολυμβητηρίου Βόλου «Ιάσων Ζηργάνος» της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου, ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος water polo

Διεύθυνση Διοικ. & Οικονομ. Υπηρεσιών
Αρ.Πρ. : 9700 / 1346
Ημ.Πρ. : 26/07/2022

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την προμήθεια διαφόρων υλικών
προκειμένου να αποκατασταθούν υφιστάμενες βλάβες του κολυμβητηρίου Βόλου
«Ιάσων Ζηργάνος» της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου
Βόλου, ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος water polo.
Σας επισυνάπτουμε συνημμένα: α) το υπ.αριθμ. 9544/21-7-2022
Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Αθλητισμού με τεχνικές προδιαγραφές της
δαπάνης και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 103,07
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. β) το πρότυπο έντυπο προσφοράς
γ) δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την Πέμπτη
28-7-2022 και ώρα 12:00μμ, είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της
Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών)
Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, β) στο email : d.lefkas@doepap.gr
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής.
Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η
προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο
επικοινωνίας 2421091196

Η  Προϊσταμένη της Δ/νσης

Διοικητικών  & Οικονομικών Υπηρεσιών

 Σοφία Αποστολίδου

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ