Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το κολυμβητήριο Νέας Ιωνίας της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου, όσον αφορά διακόπτες και πρίζες στα αποδυτήρια και τους κοινόχρηστους χώρους, λόγω φθοράς των υπαρχόντων

Αριθ. Πρωτ. 1773/394
Ημερομ. 14-2-2023

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το κολυμβητήριο Νέας Ιωνίας της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου, όσον αφορά διακόπτες και πρίζες στα αποδυτήρια και τους κοινόχρηστους χώρους, λόγω φθοράς των υπαρχόντων.
Σας επισυνάπτουμε συνημμένα: α) το υπ.αριθμ. 1760/13-2-2023 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Αθλητισμού με τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 559,98€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. β) το πρότυπο έντυπο προσφοράς γ) δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την Πέμπτη 16-02-2023 στις 12:00μμ σε: α) κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως ή β) στο email μας : d.lefkas@doepap.gr
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και όχι για ένα ή περισσότερα προς προμήθεια είδη.
Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Σοφία Αποστολίδου

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ