Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : Προμήθεια περιστροφικού κρουστικού pop-up εκτοξευτήρα Ε-31S(μπέκ), ο οποίος χρήζει αντικατάστασης λόγω βλάβης στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Πορταριάς της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Διεύθυνση Διοικ. & Οικονομ. Υπηρεσιών
Αρ.Πρ. : 10309 / 1410
Ημ.Πρ. : 08/08/2022

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την προμήθεια περιστροφικού κρουστικού
pop-up εκτοξευτήρα Ε-31S(μπέκ), ο οποίος χρήζει αντικατάστασης λόγω βλάβης στο
γήπεδο ποδοσφαίρου της Πορταριάς της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.
Σας επισυνάπτουμε συνημμένα:  α) το υπ. αριθμ.
10246/05-8-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Αθλητισμού με τεχνικές
προδιαγραφές της δαπάνης και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο
ποσό των 644,8 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. β) το πρότυπο έντυπο
προσφοράς γ) δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την Πέμπτη
11-8-2022 και ώρα 12:00μμ, είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της
Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών)
Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, β) στο email : d.lefkas@doepap.gr
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής.
Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η
προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο
επικοινωνίας 2421091196

Η  Προϊσταμένη της Δ/νσης

Διοικητικών  & Οικονομικών Υπηρεσιών

 Σοφία Αποστολίδου

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ