Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : Προμήθεια που αφορά σωληνάκι διοχέτευσης χλωρίου συνόλου 100 μέτρων για την κολυμβητική δεξαμενή 50 μέτρων του κολυμβητηρίου Βόλου «Ιάσων Ζηργάνος», λόγω φθοράς αυτού

Διεύθυνση Διοικ. & Οικονομ. Υπηρεσιών
Αρ.Πρ. : 4351 / 750
Ημ.Πρ. : 12/04/2022

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται να προμηθευτεί σωληνάκι διοχέτευσης χλωρίου συνόλου 100 μέτρων για την κολυμβητική δεξαμενή 50 μέτρων του κολυμβητηρίου Βόλου «Ιάσων Ζηργάνος», λόγω φθοράς αυτού.
Σας επισυνάπτουμε συνημμένα: α) το υπ.αριθμ. 4255/11-4-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Αθλητισμού με τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 399,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. β) το πρότυπο έντυπο προσφοράς γ) δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την Πέμπτη 14/4/2022 και ώρα 12:00μμ, είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, β) στοemail μας : d.lefkas@doepap.gr
Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής.
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ