Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρησης των σχολικών λεωφορείων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471 και του 9 θέσιου επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452, στα πλαίσια της ετήσιας συντήρησης των οχημάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού.

Αρ. Πρ.: 5516/847

Ημ. Πρ.: 10/05/2023

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρησης των σχολικών λεωφορείων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471 και του 9 θέσιου επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452, στα πλαίσια της ετήσιας συντήρησης των οχημάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού».

Σας επισυνάπτουμε συνημμένα: α) το υπ. αριθμ. πρωτ.: 5365/05-05-2023 Τεκμηριωμένο Πρωτογενές αίτημα δαπάνης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού με τις τεχνικές προδιαγραφές – υπηρεσίες της δαπάνης και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 2.091,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, β) το πρότυπο έντυπο προσφοράς, γ) τη δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έγγραφα τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://doepap.gr.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια – υπηρεσία σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Πρότυπο Έγγραφο Προφοράς από την Τετάρτη 10/05/2023 μέχρι την Παρασκευή 12/05/2023 και ώρα 15:00 είτε σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, είτε ηλεκτρονικά στο ekpaideusi@doepap.gr.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αναφερόμενες προδιαγραφές ενώ σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης θα απορρίπτεται.

Ο κλειστός φάκελος με την προσφορά θα πρέπει να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας, τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της και θα πρέπει να πρωτοκολληθεί στο Πρωτόκολλο του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2421040740.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ