Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Παροχή λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για το έτος 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών  για τις ανάγκες  της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για το έτος 2022».

Σας υποβάλλουμε συνημμένα: α) το υπ. αριθ. 3441/29-03-2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα Δαπάνης στο οποίο αναφέρεται η αναγκαιότητα της δαπάνης και ο Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός δαπάνης, β) το πρότυπο έγγραφο προσφοράς, γ) τo υπ. αριθ. 3440/29-03-2022 Έντυπο δαπανών με θέμα : «Παροχή λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών για τις ανάγκες  της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για το έτος 2022» και ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης να ανέρχεται στο ποσό των 12.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Το κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί  ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. : 10-6117.100 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2022.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι «Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων)». Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) το φυσικό πρόσωπο
β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.,

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία

δ)   Άδεια Λογιστή Α’ Τάξης

ε)   Δήλωση Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (χορηγείται από την  υπηρεσία).

στ)  Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) του λογιστή ότι ουδέποτε κηρύχθηκαν έκπτωτοι ή παύτηκαν από ανάθεση του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, το οποίο είχαν

αναλάβει να εκτελέσουν.

ζ)   Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου για Δικαίωμα αναγκαίας εκπαίδευσης και δικαίωμα υπεύθυνης δήλωσης λογιστή.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας μαζί με τα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέχρι την Παρασκευή 08/04/2022 και ώρα 12:00, είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, β) στο Εmail μας : promithies.doepap@gmail.com ή στο k.axiotis@doepap.gr. Ο κλειστός φάκελος με την προσφορά θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας σας, τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της και θα πρέπει να πρωτοκολληθεί στο Πρωτόκολλο του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).

Σας επισυνάπτουμε συνημμένα το έντυπο δαπανών με  Πληροφορίες Δαπάνης, Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και  το Πρότυπο Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προ-σκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).

Τεκμηριωμένο Αίτημα Δαπάνης

Έντυπο Δαπανών

Πρότυπο Έγγραφο Προσφοράς

Δήλωση Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3)

 

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ