Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αθλητικά σωματεία που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πραγματοποίηση τμημάτων “Aqua aerobic”, “Babyswimming” και “εκμάθηση κολύμβησης ενηλίκων”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούνται αθλητικά σωματεία της πόλης που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πραγματοποίηση τμημάτων Aquaaerobic” , “Babyswimming” και “εκμάθηση κολύμβησης ενηλίκων” στα κολυμβητήρια «Β. Πολύμερος» και «Ι.Ζηργάνος» να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Αθλητισμού και να καταθέσουν την πρότασή τους μέχρι την Τετάρτη 20.11.2013, προκειμένου τα συγκεκριμένα τμήματα να λειτουργήσουν από 01.12.2013.

Το πρόγραμμα των τμημάτων θα καταρτιστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης.

Για την σύνταξη της πρότασης τους τα σωματεία παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τα κάτωθι :

     Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητικά σωματεία μέλη της Κ.Ο.Ε. ή με τμήματα κολύμβησης αναγνωρισμένα από την Κ.Ο.Ε.

     Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν & τα παρακάτω δικαιολογητικά

 • Καταστατικό του σωματείου
 • Βεβαίωση Πρωτοδικείου περί αλλαγής άρθρων του καταστατικού
 • Απόσπασμα πρακτικών σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
 • Βεβαίωση αναγνώρισης της Κ.Ο.Ε.
 • Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ ΔΕΝ Διώκεται ως Φυγόδικος ή Φυγόποινος.
 • Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας του Σωματείου
 • Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Σωματείου και του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα.
 • Βεβαιώσεις διδακτικής επάρκειας του εκπαιδευτικού προσωπικού στα συγκεκριμένα προγράμματα.
 • Βεβαίωση ναυαγοσώστη κολυμβητηρίων για τουλάχιστον ενός των εκπαιδευτώνκατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής ώρας/μονάδας.
 • Βεβαίωση ΜΗ Οφειλής στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ».
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι αθλητής του σωματείου δεν έχει υποπέσει στο αδίκημα τουdopping
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους & αποδέχεται πλήρως.

      Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών, αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από την διαδικασία της συνεργασίας.

Εφόσον οριστικοποιηθεί η συνεργασία, θα υπογραφεί συμφωνητικό συνεργασίας  με  όρους σύμφωνα με τις  αποφάσεις Δ.Σ. του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  75/2013 (οικονομική συμμετοχή χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) και 216/2012 (κανονισμός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2421071770

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ