Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και υλικών αναβάθμισης για την κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Βόλος : 19/05/2017
Αριθμ. Πρωτ. : 5804/ΠΡ676

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και υλικών αναβάθμισης.

  Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και υλικών αναβάθμισης για να καλύψει τις ανάγκες των Διευθύνσεων του. Η συλλογή Προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Μεταξουργείο και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( Δ.Κ.Κ.)
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

   Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και υλικών αναβάθμισης για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου. Προσφορές γίνονται δεκτές έως 30/05/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα:12:00μ.μ, στη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου με την ένδειξη: «Προσφορά για τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και υλικών αναβάθμισης», στη Δ/νση: Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446, Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091194 και 2421091196.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών,περιφερειακών συσκευών και υλικών αναβάθμισης» για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 9.781,12 € με Φ.Π.Α. Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει με Απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Η ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ                                                ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ