Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιντεοπροβολέα για προβολή σεμιναρίων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για το έτος 2022.

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την προμήθεια βιντεοπροβολέα για προβολή σεμιναρίων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για το έτος 2022.

Επισυνάπτονται: α) το υπ.αριθμ.πρωτ.:13150/04-10-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών με τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης και με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 706,80ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. β) το πρότυπο έντυπο προσφοράς, γ) δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δ) την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 12696/27-09-2022 Τεχνική Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου.

Τα παραπάνω επισυναπτόμενα αρχεία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  www.doepap.gr
Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την Παρασκευή 14/10/2022 και ώρα 12:00μμ, είτε: α) σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως,β)στοemail : promithies.doepap@gmail.com.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196.

  1. Τεκμηριωμένο αίτημα
  2. Τεχνική Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού
  3. Πρότυπο έντυπο προσφοράς
  4. Δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ