Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρουσίασης ψηφιακών εκθεμάτων για τη μόνιμη έκθεση στο Μουσείο Πόλης

Βόλος  20/9/2018

Αρ. Πρωτ.: 12284/510 ΔΑΜΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ  ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Μικρασιατών 81, ΤΚ 38333

Πληροφορίες : Σουλακούδης Γεώργιος

Τηλέφωνο : 2421029878, Fax  : 2421022927

Ε-mail : museum.volos@gmail.com

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Θέμα: Προμήθεια  ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρουσίασης ψηφιακών εκθεμάτων για  τη μόνιμη έκθεση στο Μουσείο Πόλης

 

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου  ανακοινώνει ότι θα προβεί σε προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Μουσείο Πόλης µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:

 

  1. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς που επισυνάπτονται.

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Μουσείο Πόλης. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τις 25/9/2018 ηµέρα  Τρίτη και ώρα: 12:00 µ.µ, στη ∆/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: «Προσφορά για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Μουσείο Πόλης», στη ∆/νση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ. 2421039644.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Μουσείο Πόλης» που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 4.805,06 € µε Φ.Π.Α.

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι :

 

 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης Επιλέγεται το κριτήριο με Χ
1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
2 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής Χ

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 

  1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμό) και αντίγραφο ποινικού μητρώου.
  2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  3. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
  4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

 

Η κατακύρωση  θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

 

                  

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΑΙΓΛΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

 

                                                                                          

Για τις τεχνικές προδιαγραφές, τον προϋπολογισμό και το έντυπο προσφοράς πατήστε εδώ

 

 

 


 

 

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ