Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευής βλαβών κτηρίων των δομών της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών

Η Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί  σε «Ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευής βλαβών κτηρίων των δομών της Διεύθυνσης», µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά «Ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευής βλαβών κτηρίων των δομών της Διεύθυνσης». Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 10/10/2019 ημέρα Πἐμπτη, έως τις 14/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 µ.µ, στα γραφεία της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη «Ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευής βλαβών κτηρίων των δομών της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και  Βιβλιοθηκών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου», στη διεύθυνση Μικρασιατών 81, Κτήριο Σπίρερ, Τ.Κ. 38333. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421039644, 2421029878.

Για αναλυτικές πληροφορίες, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό και πρότυπο προσφοράς πατήστε εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ