Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Ετήσια παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης όλων των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης».

Βόλος: 5/4/2017

Αρ. Πρωτ: 4161/ΔΕ470

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την ετήσια παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας, απολύμανσης όλων των Δομών της (15). Συγκεκριμένα η ετήσια παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει:

 

Είδος Αναλυτική περιγραφή Ενδεικτική τιμή

     με ΦΠΑ

Μυοκτονία Η μυοκτονία θα γίνεται σε ασφαλείς δολωματικούς σταθμούς από σκληρό πλαστικό με κλειδί, προσδεμένοι στο δάπεδο, σε αποθήκες που έχουν τρόφιμα  ή σε βοηθητικούς χώρους πχ. λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, υπόγεια, πάντα σε χώρους μη προσβάσιμους στα παιδιά. Τα σκευάσματα θα είναι στη μορφή κύβων και θα είναι και αυτά προσδεμένα.

Στους χώρους της κουζίνας και της αποθήκης τροφίμων, απαγορεύεται η χρήση μυοκτόνων σκευασμάτων (ΕΦΕΤ οδηγός ορθής υγιεινής πρακτικής 15.12.2015 για την ολοκληρωμένη διαχείριση προστασίας από ζωικούς εχθρούς & έντομα) και θα γίνεται τοποθέτηση κολλωδών επιφανειών σύλληψης τρωκτικών σε μηχανικούς ζυγούς.

Οι θέσεις μυοκτονίας θα πρέπει να αριθμούνται, να φέρουν την κατάλληλη σήμανση (δραστική, αντίδοτο, τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων), και να απεικονίζονται σε σχεδιάγραμμα του χώρου το οποίο θα περιέχεται στο φάκελο απεντόμωσης – μυοκτονίας.

Απεντόμωση Η απεντόμωση στόχο έχει την καταπολέμηση έρποντων εντόμων πχ. μυρμηγκιών, κατσαρίδων, θα γίνεται με τη  μορφή υπολειμματικού ψεκασμού σε φρεάτια, υπόγεια, τουαλέτες, αποχετεύσεις.

Στα μαγειρεία και σε ευαίσθητους χώρους θα γίνεται με εφαρμογή τροφοελκυστικού δολώματος gel ή με χρήση κολλωδών παγίδων σύλληψης.

Τα εντομοκτόνα του ψεκασμού θα πρέπει να είναι άοσμα και οι εφαρμογές ψεκασμού  να γίνονται  όταν δεν υπάρχουν παιδιά στους χώρους.

Μικροβιοκτονία Η  μικροβιοκτονία – απολύμανση  θα γίνεται σε όλους τους χώρους των σταθμών με εγκεκριμένα, από τον ΕΟΦ, σκευάσματα
Οφιοαπώθηση Η οφιοαπώθηση θα γίνεται το μήνα Μάιο (μία εφαρμογή/έτος), μόνο εξωτερικά στη περίμετρο του οικοπέδου των παιδικών σταθμών, με σκευάσματα εγκεκριμένα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Άλλες καταπολεμήσεις Η καταπολέμηση ψύλλων, κοριών καθώς και η προνυμφοκτονία κουνουπιών που δεν αποτελούν συνηθισμένα  προβλήματα στο χώρο των παιδικών σταθμών, θα αντιμετωπίζονται ως εφαρμογές έκτακτες και οι χώροι επέμβασης θα εστιάζονται ειδικά για κάθε κτίριο, κατόπιν επισκέψεως του υπεύθυνου επιστήμονα (3 έκτακτες εφαρμογές).
Σύνολο 1.400 ευρώ

 

Οι προγραμματισμένες εργασίες μυοκτονίας, απεντόμωσης καθώς και οι μικροβιοκτονίες θα πραγματοποιούνται τρεις φορές το έτος σε κάθε Δομή (15), αναλυτική κατάσταση των δομών θα δοθεί από την υπηρεσία ενώ προβλέπεται άμεση ανταπόκριση για την επίλυση όλων των έκτακτων προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν κατά την διάρκεια του έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά:

 • Άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για  την καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένες περιοχές σε ισχύ (πρόσφατη εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων [υπ. αριθ. 152347/3807/11-5-1981 (ΦΕΚ 390 B΄) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας), εκδόθηκε η υπ. αριθ. 183897/1-10-1985 (ΦΕΚ 655 Β΄) , ΚΥΑ 323/4883 (ΦΕΚ 163Β’/22-1-2015)].
 • Πιστοποιητικά συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008  ή  παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Παρασίτων  16636  CEPA – CERTIFIED
 • Εγκεκριμένα σκευάσματα των απεντομώσεων – μυοκτονιών (απώθησης ερπετών) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για αυτή τους τη χρήση [άρθρο 51 παρ. 2 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α’), Κανονισμός (ΕΕ) 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012] και τα σκευάσματα απολύμανσης- μικροβιοκτονίας από τον ΕΟΦ.

Με την έναρξη των εργασιών, ο μειοδότης οφείλει να προσκομίζει σε κάθε σταθμό, φάκελο παρασιτολογικού ελέγχου (απεντόμωσης – μυοκτονίας) ο οποίος θα περιλαμβάνει:

 • Άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Μελέτη καταπολέμησης ζωικών εχθρών και εντόμων – ανάλυση κινδύνων
 • Πρόγραμμα Εργασιών
 • Καρτέλα Παρακολούθησης Εργασιών Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας
 • Έκθεση Παρατηρήσεων Μυοκτονίας – Εντομοκτονίας για την πορεία των εργασιών
 • Σχεδιάγραμμα χώρου (κάτοψη) τοποθέτησης Δολωματικών Σταθμών και Μηχανικών Παγίδων Τρωκτικών καθώς και συσκευών παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων
 • Βεβαίωση Απεντόμωσης, Μυοκτονίας.
 • Πληροφορίες ασφαλούς χρήσης των προϊόντων απεντόμωσης και Μυοκτονίας (ΦΕΚ εγκρίσεων MSDS), γενικές ιδιότητες, δοσολογία.
 • Στοιχεία ασφαλείας δολωματικών σταθμών και εγκρίσεις συσκευών παγίδευσης ιπταμένων εντόμων.

Η δημιουργία του φακέλου είναι απαραίτητη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (οδηγό HACCP, ΕΦΕΤ) επειδή στους χώρους των σταθμούς γίνεται και διαχείριση τροφίμων (παρασκευή, διανομή κτλ). Ο φάκελος παρασιτολογικού ελέγχου θα πρέπει να ενημερώνεται σε κάθε εφαρμογή. Η ανάγκη τήρησης αρχείου Μυοκτονίας – Απεντόμωσης,, προκύπτει από την ύπαρξη χώρων παρασκευής – διανομής τροφίμων στους παιδικούς σταθμούς, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 852/2004, και τις αρχές του HACCP.

Η χρήση των χώρων από παιδιά επιβάλλει την τήρηση των πλέον αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας. Ταυτόχρονα οι δράσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές και να διασφαλίζουν την μόνιμη απουσία επιβλαβών εντόμων και τρωκτικών. Βασικό κριτήριο της επιλογής σκευασμάτων αποτελεί η ελάχιστη δυνατή τοξικότητα τους η δε χρήση τους θα πρέπει να γίνεται με μεθόδους που θα ελαχιστοποιούν τον όποιο κίνδυνο για παιδιά και εργαζομένους ώστε οι επεμβάσεις να χαρακτηρίζονται από την μέγιστη ασφάλεια.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με δική τους ευθύνη και δαπάνη, να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά, από 5 έως 7 Απριλίου, στις 13:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

Ο πρόεδρος

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Δήμου Βόλου

 

Βλιώρας Γεώργιος

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ