Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Προσλήψεις εποχικού προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Βόλος, 04/12/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 7153

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη

                        Τ.Κ 38446 Βόλος

ΤΗΛ: 2421082870

ΦΑΞ: 2421091121

ΗΛ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: prosopikodoepap@gmail.com

 

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012
  
για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

 

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007).

2. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».

3. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980).

5. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α’7).

6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 57/1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006).

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» (ΦΕΚ 2164/Τ.Β΄/18-7-2012).

9. Την ΚΥΑ 41411/30-10-2012 (ΑΔΑ: Β432Ν-ΑΛ1) περί «Έγκριση σύναψης εκατόν σαράντα ένα (141) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για το έτος 2012».

10. Την αρ. πρωτ. οικ. 41481/31-10-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. περί «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου».

11. Την υπ’ αρίθμ. απόφαση 234/2012 του ΔΣ ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» .

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομισθίων), συνολικά εικοσιένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σε Τμήματα που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ», που εδρεύει στο Βόλο, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

Ατόμων

101

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΙΑΝΟΥ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

102

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

103

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

104

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΒΙΟΛΙΟΥ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

105

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

106

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΛΑΟΥΤΟΥ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

107

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

108

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΒΙΟΛΙΟΥ – ΒΙΟΛΑΣ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

109

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

2

110

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

111

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

112

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΡΙ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

113

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

114

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

115

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

116

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

3

117

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ – ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΠΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

118

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΒΟΛΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ – ΚΕΡΑΜΙΣΤΑΣ ΔΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 30-6-2013

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου ή μαθήματος διδασκαλίας για το
οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος, αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής – πιστοποιημένου από το Δ.O.A.T.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα
επαρκείς μουσικοί με γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες

 

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.Δίπλωμα ή Πτυχίο Κιθάρας ή μαθήματος διδασκαλίας για το
οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος, αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής – πιστοποιημένου από το Δ.O.A.T.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα
επαρκείς μουσικοί με γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες

 

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.ΔίπλωμαΦούγκας, αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής – πιστοποιημένου από το ΔΟΑΤΑΠ σε επικυρωμένο αντίγραφο.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα:

          Δίπλωμα Αντίστιξης

          Δίπλωμα Αρμονίας        

 

 

104 – 114

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου ή μαθήματος διδασκαλίας για το
οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος, αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής – πιστοποιημένου από το Δ.O.A.T.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα
επαρκείς μουσικοί με γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες

 

 

115

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας ή μαθήματος διδασκαλίας για το οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος, αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής – πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

– Μέθοδος διδασκαλίας ORFF

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

επαρκείς μουσικοί με γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες

 

 

 

116

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.Δίπλωμα ή Πτυχίο, της αντίστοιχης ειδικότητος ή μαθήματος διδασκαλίας για την οποία προσλαμβάνεται ο υποψήφιος, αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής Χορού, της ημεδαπής ή αλλοδαπής – πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

επαρκείς γνώσεις διδασκαλίας χορού προσηκόντως αποδεικνυόμενες

 

 

117

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών στον Τομέα Ζωγραφικής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής – πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο.

 

 

 

118

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος ή μαθήματος διδασκαλίας για την οποία προσλαμβάνεται ο υποψήφιος, αναγνωρισμένης σχολής εικαστικών της ημεδαπής ή αλλοδαπής – πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

επαρκείς   γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες

 

 
         

 

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για όλες τις θέσεις, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόλου.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

101-115

Ως εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής.

116 – 118

Ως εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχο της προκηρυχθείσας ειδικότητας αντικείμενο.

Για όλες τις θέσεις

Η καλλιτεχνική δραστηριότητα σε αντίστοιχο της προκηρυχθείσας ειδικότητας   αντικείμενο (ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, χορογραφίες, συμμετοχή σε χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις εικαστικών, επιμορφωτικών έργων – υπηρεσιών σε ανάλογους φορείς κτλ. )

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1) Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες.

2) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

3) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.                                                                                        

4) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007′).

5) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται και μοριοδοτούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Τίτλοι Σπουδών (50%)

– Τίτλοι Ωδείων ημεδαπής ή αλλοδαπής:

Πτυχίο, μόρια 12

Πτυχίο με Άριστα, μόρια 12+1

Δίπλωμα, μόρια 18

Δίπλωμα με Άριστα, μόρια 18+1

Δίπλωμα με Άριστα & Β’ Βραβείο, μόρια 18+2

Δίπλωμα με Άριστα & Α’ Βραβείο, μόρια 18+3

Μεταπτυχιακό (master) μόρια 3

Διδακτορικό μόρια 5                                                           

Μοριοδοτείται το Πτυχίο ή το Δίπλωμα και όχι αθροιστικά και τα δύο

– Τίτλοι Ανώτερης Σχολής Χορού

Δίπλωμα, μόρια 18 ( ή Βεβαίωση τριετούς φοίτησης σε Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού)

Δίπλωμα με Άριστα, μόρια 18+1

-Τίτλοι Ανώτερης Σχολής Καλών Τεχνών

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης με ειδικότητα, μόρια 28

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης με ειδικότητα & Άριστα (8.5 και άνω), μόρια 28 + 2

-Τίτλοι σπουδών Εικαστικών Τεχνών

Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας, μόρια 12

Για όλες τις ειδικότητες, βεβαίωση σπουδών για ολοκληρωμένα σεμινάρια τουλάχιστον 2 κύκλων, μόρια 2

 

 

 

Β. Προϋπηρεσία (20%)

– Προϋπηρεσία Διδακτική (αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαιώσεων απασχόλησης από τον εκάστοτε φορέα)

έως 2 έτη, μόρια 1

έως 5 έτη, μόρια 3

έως 10 έτη, μόρια 5

έως 15 έτη, μόρια 8

από 15 έτη και άνω, μόρια 10

 

Γ. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα (20%)

Για όλες τις θέσεις, η καλλιτεχνική δραστηριότητα στο αντίστοιχο της προκηρυχθείσας ειδικότητας αντικείμενο, μοριοδοτείται ως εξής:

έως 3 συμμετοχές, μόρια 1

έως 6 συμμετοχές, μόρια 2

έως 9 συμμετοχές, μόρια 3

έως 12 συμμετοχές, μόρια 4

έως 15 συμμετοχές, μόρια 5

από 15 συμμετοχές και άνω, μόρια 7

Ως συμμετοχή νοείται η δραστηριοποίηση σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σχετικές με τις αντίστοιχες προκηρυχθείσες ειδικότητες.  

 

Δ. Εντοπιότητα (10%)

– Οι υποψήφιοι που είναι δημότες του Δήμου Βόλου, μόρια 5

– Οι υποψήφιοι που είναι δημότες των υπόλοιπων Δήμων του Νομού Μαγνησίας, μόρια 4

– Οι υποψήφιοι που είναι δημότες των υπόλοιπων Δήμων της Επικράτειας, μόρια 3

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή επιλογής, ενώπιο των υποψηφίων που ισοψήφησαν .

 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Ταχ. Δ/νση Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως Τ.Κ 38446, Βόλος, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Πολιτισμού, Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, υπόψη κας Αγραφιώτου Καλλιόπη (τηλ. επικοινωνίας: 2421082870), τα ακόλουθα, νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα)
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.

4) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
5) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

• Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου

• Ο Δήμος ή Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

• Η  εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

• Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του.

• Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.

• ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου.

Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης (17/12/2012).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 07-12-2012 ως και 17-12-2012, τις ώρες 08:30 έως 13:30.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής επιλογής η οποία θα συνεδριάσει στην έδρα του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», την 19-12-2012.

Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά  αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στην έδρα του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ημερών από την ειδοποίησή τους από το ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής:

Α. Κατατίθενται από τον επιτυχόντα

– Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου τύπου Α’ (για άνδρες).
– Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας από κατάλληλη υγειονομική επιτροπή.

– Προϋπηρεσία σε δημόσιο φορέα.

– Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1) Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.».

2) Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη από τις ιστοσελίδες www.doepap.gr και voloscity.gr

3) Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980) στις εφημερίδες «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» και «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΟΧ 1/2012

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

……………………………..

 

Αριθ. ανακοίνωσης

 

 

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης

 

Α.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Επωνυμία φορέα: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

2. που εδρεύει στο νομό: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

3. που εδρεύει/ανήκει στο δήμο: ΒΟΛΟΥ

 

Β.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά σας στοιχεία]

1. Επώνυμο:

 

2. Όνομα:

 

3. Όν. πατέρα:

 

4. Όν. μητέρας:

 

5. Ημ/νία γέννησης:

 

/

 

/

 

 

6. Φύλο:

Α

 

 

Γ

 

 

 

 

 

 

7. Α.Δ.Τ.:

 

8. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήμος, κοινότητα):

 

(νομός):

 

 

9. Οδός:

 

10. Αριθ.:

 

11. Τ.Κ.:

 

 

12. Τηλέφωνο:

 

13. Κινητό:

 

14. email:

 

 

                                                         

 

Γ.    ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

Ονομασία τίτλου

Ίδρυμα

έτος
κτήσης

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

Δ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

α/α

Ονομασία τίτλου

Ίδρυμα

έτος
κτήσης

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

Ε.    ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ [δηλώστε ποιες από τις θέσεις εποχικού προσωπικού της ανακοίνωσης επιδιώκετε κατά σειρά προτίμησης (πεδίο α.) και καταγράψτε για καθεμία από τις προτιμήσεις σας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανακοίνωση, σε ποιο βαθμό εντοπιότητας εντάσσεστε (πεδίο β.), αν κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής ή τυχόν επικουρικά και σε ποιο βαθμό επικουρίας (πεδίο γ.) καθώς και πόσους μήνες εμπειρίας διαθέτετε (πεδίο δ.)]

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

1η επιλογή

2η επιλογή

3η επιλογή

4η επιλογή

5η επιλογή

α.

Κωδικός θέσης [αναγράψτε για κάθε προτίμησή σας
τον αντίστοιχο
κωδικό θέσης από την ανακοίνωση]

 

 

 

 

 

β.

Εντοπιότητα [αναγράψτε ΝΑΙ ή ΟΧΙ ]

 

 

 

 

 

γ.

Κύρια ή επικουρικά προσόντα [αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα κύρια προσόντα) ή Α (για τον αντίστοιχο βαθμό επικουρίας)]

 

 

 

 

 

δ.

Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό μηνών εμπειρίας που διαθέτετε για καθεμία από τις προτιμήσεις σας]

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε
για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]

 

1.

…………………………………………………………………………

 

10.

……………………….………………………………………………

 

2.

……………………….……………………………………………..

11.

……………………….………………………………………………

 

3.

……………………….……………………………………………..

12.

……………………….………………………………………………

 

4.

……………………….……………………………………………..

13.

……………………….………………………………………………

 

5.

……………………….……………………………………………..

14.

……………………….………………………………………………

 

6.

……………………….……………………………………………..

[συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]

 

7.

……………………….……………………………………………..

 

 

8.

……………………….……………………………………………..

 

9.

……………………….……………………………………………..

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:

  1. 1.Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1599/1986.
  2. 2.
  3. 3.εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

 

 

 

Ημερομηνία: ………………………

Ο/Η υποψήφι….

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………..

[υπογραφή]

 

 

             
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ