Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Πρόσληψη 24 ατόμων για την κάλυψη αναγκών σε Τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2013
  
για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 168  και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007). 

2. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».

3. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980).

5. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α’7).

6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 57/1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006).

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» (ΦΕΚ 2164/Τ.Β΄/18-7-2012).

9. Την ΚΥΑ 31305/31-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΨΝ-ΟΑΤ) περί «Έγκριση σύναψης διακοσίων εξήντα δύο (262) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σαράντα εννέα (49) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας  που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για το έτος 2013-2014».

10. Το υπ’  αρ. πρωτ. οικ. 31478/7-8-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. περί «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

11. Την υπ’ αρίθμ. απόφαση 65/2013 του ΔΣ ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» .

12. Την υπ’ αρίθμ. απόφαση 198/2013 του ΔΣ ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» (ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ).

13. Την υπ’ άριθμ18639/195626/15-10-2013 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το ορισμό τριμελους  επιτροπης αξιολόγησης των αιτήσεων σύμφωνά με το άρθρο 4 του Π.Δ.524/1980.

14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομισθίων), συνολικά είκοσι τέσσερα (24) ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε Τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ», που εδρεύει στο Βόλο, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)…

Πλήρης προκήρυξη και αίτηση-υπεύθυνση δήλωση εδώ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ