Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε δομές της Διεύθυνσης Αθλητισμού του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

Βόλος  15/10/2014

Αριθμ. Πρωτ. : 8746

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2014

για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία

 

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. –  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).
 3. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 6. Την υπ’ αρίθμ. 19/2014 απόφαση του Δ.Σ με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2014.
 7. Την υπ’ αρίθμ. οικ.3148/28279/25-2-2014 εισηγητική έκθεση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
 8. Την ΚΥΑ 15964/17-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-Ρ70) περί «Έγκριση σύναψης τετρακοσίων πενήντα ένα  (451) θέσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας  που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους».     
 9. Το υπ’ αρίθμ. 9004/17-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».  
 10. Την υπ’ αριθμ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Κατανομή θέσεων και καθορισμός ειδικοτήτων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου».
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/Τ.Β./ 18-7-2012).
 12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Αθλητισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.».

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε δομές της Διεύθυνσης Αθλητισμού του ΝΠΔΔ  «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» του Δήμου Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο του Νομού Μαγνησίας, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΟΧ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ