Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και το συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Νομικού Προσώπου, καθώς και για τη γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου. Παράλληλα, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Νομικού Προσώπου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, τη διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας του, καθώς και για τη λειτουργική του σύνδεση με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Συγχρόνως, μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα Γραφεία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης όλων των Διευθύνσεων του Νομικού Προσώπου.

Οι επί μέρους οργανωτικές μονάδες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

 1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Το οποίο περιλαμβάνει:
  1. Αρμοδιότητες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
  2. Αρμοδιότητες Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού
  3. Αρμοδιότητες Διοικητικής Μέριμνας
 2. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Το οποίο περιλαμβάνει:
  1. Αρμοδιότητες Λογιστηρίου
  2. Αρμοδιότητες Προσόδων και Περιουσίας
  3. Αρμοδιότητες Ταμείου
  4. Αρμοδιότητες Προμηθειών και Αποθήκης
 3. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Αρμόδια Υπηρεσία
Πρόεδρος
Υπάγουσες Υπηρεσίες
Τμήμα Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Στοιχεία Επικοινωνίας

Προϊστάμενος/η: Κρανιάς Πέτρος

2421091131

kranpet@gmail.com

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ