Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός χημικού και απολυμαντικού υλικού Κολυμβητηρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Βόλος : 21/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                      Αριθ.πρωτ : 16013/ΠΡ2615

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

<< ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΠΑΙΔΙΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) >>

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΠΑΤΖΑΚΗ –

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Τ.Κ 38446

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο 4/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

    O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση προμήθειας χημικού και απολυμαντικού υλικού για την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) των κολυμβητηρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου (Κωδικός CPV 24300000-7), για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού σαράντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (48.335,80 €) € πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 59.936,39 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)  για το 2019 με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016 και θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2019 στον Κ.Α. 15-6633.400.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4/12/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:00 π.μ έως 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάζουν τους όρους τις διακήρυξης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό από την ηλεκτρονική σελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.,   www.doepap.gr. Πληροφορίες στο  γραφείο προμηθειών της διεύθυνσης  ΔΟΕΠΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως),  στον α΄ όροφο, στα  τηλέφωνα 2421091194 & 2421091196.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

Δ.O.E.Π.Α.Π..- ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ τους Όρους της Διακήρυξης χημικού και απολυμαντικού υλικού κολυμβητηριών

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ