Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός χημικού και απολυμαντικού υλικού κολυμβητηρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Βόλος : 24/11/2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    Αριθ.πρωτ : 15842/ΠΡ3278

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

<< ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΠΑΙΔΙΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) >>

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΠΑΤΖΑΚΗ –

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Τ.Κ 38446

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο 1/2016

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

       O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με την προσφορά χαμηλότερης τιμής με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση  προμήθειας χημικού και απολυμαντικού υλικού (Κωδικός CPV 24300000-7) για την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) των κολυμβητηρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, για ένα (1) έτος, με ενδεικτικό  προϋπολογισμό εννιά χιλιάδες εκατόν σαράντα ευρώ (9.140,00 €) € πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 11.333,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)  για το 2016 και τριάντα εννιά χιλιάδες διακόσιες τριάντα ευρώ (39.230,00 €)  πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 48.645,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για το 2017 και θα έχει  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης και για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (48.370,00€) πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι  59.978,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 στον Κ.Α. 15-6633.400.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 7/12/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 9:00 π.μ έως 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τους όρους τις διακήρυξης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, από το γραφείο προμηθειών της διεύθυνσης  ΔΟΕΠΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως),  στον α΄ όροφο  τηλ. 2421091194 & 2421091196, ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.,   www.doepap.gr.

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

Δ.O.E.Π.Α.Π..- ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

 

Κατεβάστε εδώ τους Όρους Διακήρυξης χημικού και απολυμαντικού υλικού κολυμβητηρίων

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ