Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού,χαρτικών και απορρυπαντικών για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Βόλος: 20/04/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                             Αριθμ.Πρωτ.: 4742/ΠΡ964

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο 2/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ,

ΧΑΡΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

       O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, (Κωδικοί CPV: Είδη καθαριότητας –  39220000-0, Χαρτικά  – 33760000-5, Απορρυπαντικά – 39830000-9) για ένα (1) έτος,  Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ενός χιλιάδων εκατόν ενενήντα οχτώ ευρώ και έξι λεπτών (41.198,06€) πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι  51.085,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016  και θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2018 και 2019 τους εξής  Κ.Α.: 10-6634.100, 15-6634.200, 15-6634.300, 15-6634.400, 15-6634.500,  10-6635.100, 15-6635.200, 15-6635.300, 15-6635.400, 15-6635.500. Αναλυτικότερα  για το 2018 προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (20.598,97 €)  πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 25.542,73 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για το 2018 και είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και εννιά λεπτών (20.599,09 €)  πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 25.542,87€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για το 2019.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 2/5/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 9:00 π.μ έως 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών.

Πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο www.doepap.gr. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου, στα  τηλέφωνα 24210 91194 & 24210 91196.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  

Δ.O.E.Π.Α.Π..- ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ.

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ τους Όρους Διακήρυξης προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού,χαρτικών και απορρυπαντικών

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ