Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021
Αποφάσεις από Διαύγεια
> 16/06/2021 Α.Δ.Α - ΨΡΓΧΟΚ6Υ-Ζ3Ξ Α.Π. - 6827/ΓΠΡ1151 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 145 - Υπηρεσίες συμπλήρωσης τεχνικού φακέλου του βρεφονηπιακού σταθμού Αρίονα για την ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ. αρ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ τ. Β΄1586) και το 71 Π.Δ., άρθρο 12., του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.
> 15/06/2021 Α.Δ.Α - Ψ1Δ9ΟΚ6Υ-ΡΕ1 Α.Π. - 6783 Ασφάλιση περιεχομένου όλων των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Η διάρκεια της ασφάλισης είναι ένα (1) έτος, από την ημερομηνία έκδοσης του ασφαλιστικού συμβολαίου, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006, άρθρο 286).
> 15/06/2021 Α.Δ.Α - Ω30ΓΟΚ6Υ-906 Α.Π. - 6782 Ασφάλιση του προσωπικού και των φιλοξενούμενων παιδιών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Η διάρκεια της ασφάλισης είναι ένα (1) έτος, από την ημερομηνία έκδοσης του ασφαλιστικού συμβολαίου, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006, άρθρο 286).
> 15/06/2021 Α.Δ.Α - 99ΟΩΟΚ6Υ-4ΗΞ Α.Π. - 6781 Ασφάλιση των κτιρίων των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Η διάρκεια της ασφάλισης είναι ένα (1) έτος, από την ημερομηνία έκδοσης του ασφαλιστικού συμβολαίου, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006, άρθρο 286).
1 2 3 412
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ